Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (Laatste update: 31 Juli 2014)

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden van toepassing.

Lees de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Raadpleeg hier de specifieke voorwaarden .
Raadpleeg hier de promotionele voorwaarden .

 

Artikel 1. Definities

Aanbieder/ons/onze:

De aanbieder van Diensten of aan haar gelieerde bedrijven of handelsnamen.

 

Diensten:

Content of diensten verleend via Short Message Service (SMS), internet of enig ander soort aangeboden door Aanbieder.

 

Gebruiker/u:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Aanbieder Diensten ter beschikking stelt.

 

 

Artikel 2. De overeenkomst/Toegang tot Diensten

2.1 Gebruiker dient minimaal de leeftijd te hebben zoals vermeld in de specifieke voorwaarden of toestemming te hebben van (een van de) ouders of voogd om gebruik te maken van Diensten.

2.2 Gebruiker van Diensten en/of (een van de) ouders of voogd van Gebruiker bevestigt de algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben bij aanmelding van Gebruiker.

2.3 De overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment dat Gebruiker zich conform de daarvoor bestemde procedure heeft aangemeld.

2.4 Aanbieder houdt zich het recht voor de overeenkomt ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.

2.5 Aanbieder biedt Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door middel van het sturen van een SMS bericht met ‘STOP’ naar het verkorte nummer (de short code) dat Gebruiker voor toegang tot desbetreffende Dienst heeft gebruik, indien het een SMS gerelateerde Dienst betreft. Zie voor meer informatie de specifieke voorwaarden .

2.6 Aanbieder biedt Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door middel van het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van Aanbieder. Indien het een SMS gerelateerde Dienst is, dient het mobiele telefoonnummer van Gebruiker vermeld te worden in desbetreffende e-mail. Zie voor meer informatie de specifieke voorwaarden .

 

Artikel 3. De dienstverlening

3.1 Om gebruik te maken van Diensten moet Gebruiker beschikken over de benodigde (mobiele) communicatiemiddelen, dit ligt buiten de risiscosfeer van Aanbieder. Gebruiker is verantwoordelijk dat hij/zij beschikt over de benodigde apparatuur om gebruik te kunnen maken van Diensten.

3.2 Door middel van Diensten verleent Aanbieder Gebruiker toegang tot een netwerk van online en mobiele content en/of applicaties.

3.3 Diensten worden verleend zoals deze zijn en zoals deze beschikbaar zijn op het moment van gebruik door Gebruiker.

3.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die of verlies dat direct of indirect het gevolg is van, of in direct of indirect verband staan met, het gebruik van Diensten.

3.5 Aanbieder is gerechtigd Diensten, zonder voorafgaande bekendmaking buiten gebruik te stellen, dan wel het gebruik van Diensten te beperken. Aanbieder is niet aansprakelijk voor ontstane schade of verlies door buiten gebruik stelling van Diensten.

3.6 Gebruiker dient Diensten te gebruiken zoals van een normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is Gebruiker niet toegestaan via Diensten verkregen informatie of Diensten op zich te vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, wederverkopen, blokkeren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder.

3.7 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door Gebruiker verzonden gegevens en inhoud van verstuurde (SMS) berichten.

3.8 Gebruiker dient Aanbieder direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens zoals veranderingen van mobiel telefoonnummer of mobiele netwerk aanbieder.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Indien er als onderdeel van Diensten prijzen gewonnen kunnen worden, moet Gebruiker geregistreerd zijn bij Aanbieder. De door Gebruiker verstrekte informatie moet juist en volledig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prijs.

4.3 Aanbieder is te allen tijde gerechtvaardigd te vragen om een kopie van geldig legitimatiebewijs alvorens de prijs uit te reiken. Indien binnen 2 weken na aanvraag geen kopie van een geldig legitimatiebewijs kan worden overhandigd, vervalt de aanspraak op de prijs.

4.4 Aanbieder kan niet garanderen dat de geleverde prijzen overeenstemmen met beschrijvingen of foto’s die te lezen of te zien zijn via Diensten.

4.5 Over resultaten en uitslagen van prijsvragen en prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Gebruiker is voor het gebruik van Diensten het daarbij behorende tarief verschuldigd. Voor Diensten aangaande SMS diensten betaalt Gebruiker via telefoonfactuur van zijn/haar mobiele netwerk aanbieder of wordt de vergoeding van het beltegoed afgeboekt.

5.2 Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten van uw mobiele netwerk aanbieder kunnen van toepassing zijn.

5.3 Op de facturering door een derde partij zijn de betalingsvoorwaarden van deze partij van toepassing.

 

Artikel 6. Privacy

6.1 Aanbieder verzamelt persoonsgegevens, financiële gegevens, demografische gegevens en gegevens aangaande het gebruik van Diensten door Gebruiker.

6.2 Aanbieder houdt zich het recht voor gebruikt te maken van verzamelde gegevens om betere Diensten te kunnen bieden.

6.3 Om uw ervaringen met Diensten te bevorderen, kan Aanbieder gebruikt maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.

6.4 Aanbieder geeft Gebruiker de gelegenheid zijn persoonsgegevens te laten verwijderen of wijzigingen door het versturen van een e-mail aan Aanbieder met de vraag om de gegevens van Gebruiker te verwijderen of wijzigen.

6.5 In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zal Aanbieder gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken.

6.6 Aanbieder streeft er naar om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Er kan geen volledige zekerheid geboden worden dat dataoverdracht via internet of het mobiele netwerk veilig is. Daardoor kan Aanbieder niet garanderen dat de gegevens van Gebruiker volledig beveiligd zijn.

6.7 Diensten kunnen verwijzingen bevatten naar diensten van derden. Aanbieder heeft geen controle over deze diensten en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de beschikbaarheid, aangeboden diensten en schade voor Gebruiker.

 

Artikel 7. Algemeen

7.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Aanbieder heeft het recht de algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen Aanbieder en Gebruiker die betrekking hebben op de algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden.

7.3 Aanbieder werkt volgens de SMS gedragscode. Meer informatie over de SMS gedragscode is te vinden op http://www.payinfo.nl/ .